Jak připravit kupní smlouvu na automobil: krok za krokem – ke stažení ZDARMA

Sdílet článek

Pokud se rozhodujete o koupi osobního automobilu, je velmi důležité mít připravenou kupní smlouvu. Jedná se o dokument, který zaznamenává podmínky prodeje a převodu vlastnictví konkrétního vozidla. V tomto článku si shrneme, jak by měla kupní smlouva na automobil vypadat, co by měla obsahovat a představíme vám její vzor. Kupní smlouva na automobil je důležitým právním dokumentem, který byste měli pečlivě zvážit a připravit, než se rozhodnete k nákupu vozidla.

Kupní smlouva na automobil – VZOR

Mezi ________ (dále jen „prodávající“) a ________ (dále jen „kupující“) je uzavřena tato kupní smlouva (dále jen „smlouva“) o následujícím:

Předmětem smlouvy je prodej automobilu značky ________, typ ________, rok výroby ________, který je evidovaný na ________ (dále jen „vozidlo“).

Cena vozidla je stanovena na ________ Kč bez DPH (slovy: ________ korun českých), která je splatná při podpisu této smlouvy.

Prodávající prohlašuje, že je vlastníkem vozidla a že je oprávněn k jeho prodeji. Kupující prohlašuje, že je seznámen s technickým stavem vozidla a že s ním byl seznámen s jeho jízdními vlastnostmi.

Vozidlo přebírá kupující ve stavu, v jakém se nachází, a bez jakéhokoli záručního plnění.

Kupní smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

Podepsáno:

________ ________ (prodávající)

________ ________ (kupující)

Na co si dát pozor?

Při uzavírání kupní smlouvy na automobil je důležité si dát pozor na několik klíčových aspektů:

  1. Identifikace vozidla: Je důležité zajistit, aby byla ve smlouvě přesně uvedena značka, typ a rok výroby vozidla.
  2. Technický stav vozidla: Je třeba se seznámit s technickým stavem vozidla a zajistit, aby byl v smlouvě uveden.
  3. Předání vozidla: Je důležité zajistit, aby bylo ve smlouvě přesně uvedeno, kdy a kde dojde k předání vozidla.
  4. Záruční plnění: Je důležité zajistit, aby bylo ve smlouvě uvedeno, zda je vozidlo prodáváno s nějakým záručním plněním nebo bez něj.
  5. Platba: Je důležité zajistit, aby byla ve smlouvě uvedena cena vozidla a podmínky její platby.
  6. Právní účinnost: Je důležité zajistit, aby byla ve smlouvě uvedena doba, od kdy smlouva nabývá účinnosti a aby byla podepsána oběma stranami.

Shrnutí:

Při nákupu osobního automobilu je kupní smlouva nezbytným právním dokumentem, který zaznamenává podmínky prodeje a převodu vlastnictví konkrétního vozidla. Je důležité zajistit, aby byla ve smlouvě přesně uvedena identifikace vozidla, technický stav, podmínky předání, záruční plnění, cena a platba, a aby byla smlouva podepsána oběma stranami. Kupní smlouva na automobil je jedním ze základních právních dokumentů, se kterými se můžete setkat při koupi nebo prodeji nemovitosti či při uzavírání jiných obchodních smluv, jako je například smlouva o dílo nebo nájemní smlouva. Je důležité vždy pečlivě přemýšlet o obsahu těchto smluv a zvážit všechna rizika a povinnosti, která z nich vyplývají.

5/5 - (1 vote)
Sdílet článek