VZOR: kupní smlouva – ke stažení ZDARMA

Sdílet článek

Kupní smlouva je právní dokument, který zaznamenává podmínky prodeje a převodu vlastnictví kupovaného zboží nebo služby. Jejím cílem je zajistit plnění závazků obou stran – prodávajícího a kupujícího. Kupní smlouva je považována za závaznou a obě strany jsou povinny dodržovat podmínky, které v ní jsou uvedeny. V následujícím článku si představíme vzor kupní smlouvy a základní body, které by měla obsahovat.

Vzor kupní smlouvy

Kupní smlouva

Mezi (prodávající – Jméno a příjmení) a (kupující – Jméno a příjmení) se uzavírá tato kupní smlouva:

Předmět kupní smlouvy: Prodávající se zavazuje převést vlastnické právo k movité věci (popis movité věci) na kupujícího a kupující se zavazuje tuto movitou věc od prodávajícího koupit a odprodat vlastnické právo k ní.

Cena: Cena za movitou věc činí (cena v Kč) Kč, která bude zaplacena kupujícím prodávajícímu v hotovosti při předání movité věci.

Termín předání a převodu vlastnictví: Movitá věc bude předána kupujícímu dne (datum předání) a vlastnické právo k ní bude převedeno na kupujícího téhož dne.

Závěrečná ustanovení: Tuto kupní smlouvu obě strany sjednávají na dobu neurčitou a její případné změny či odstoupení od ní musí být provedeny písemnou formou. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, po jednom pro každou ze smluvních stran.

V (město), dne (datum)

Prodávající: _____________ Kupující: _______________

Na co si dát pozor?

Při uzavírání kupní smlouvy je důležité mít na paměti několik základních věcí:

  1. Přesně definovat předmět kupní smlouvy – je důležité uvést co kupujeme (např. automobil značky XY, rok výroby xx, model yy) a za jakou cenu.
  2. Dohodnout se na způsobu platby – je třeba zvolit způsob, jakým bude cena uhrazena (hotově, převodem na účet, atd.).
  3. Stanovit termín předání a převodu vlastnictví – je třeba určit, kdy dojde k předání zboží a kdy bude vlastnické právo převedeno na kupujícího.
  4. Uvést závěrečná ustanovení – je dobré v kupní smlouvě uvést, zda je smlouva na dobu neurčitou a jaké jsou podmínky pro její změnu či odstoupení.
  5. Ověřit si pravost a platnost dokumentů – pokud se jedná o převod vlastnictví k nemovitosti, je nutné ověřit si platnost všech dokumentů (např. katastrální mapa, výpis z katastru nemovitostí, atd.).
  6. Mít k dispozici originál kupní smlouvy – je důležité mít k dispozici originál kupní smlouvy, který je podepsán oběma stranami. Kopie smlouvy nemají právní sílu.

Shrnutí

Kupní smlouva je právní dokument, který zaznamenává podmínky prodeje a převodu vlastnictví kupovaného zboží nebo služby. Je důležité při jejím uzavírání dbát na to, aby byly přesně definovány podmínky prodeje, způsob platby, termín předání a převodu vlastnictví a aby byla uvedena závěrečná ustanovení týkající se trvání smlouvy a podmínek pro její změnu či odstoupení.

Pro inspiraci při sestavování kupní smlouvy můžete využít také naše předchozí články Vzor nájemní smlouvy a Vzor smlouvy o dílo. Ty obsahují ukázky nájemní smlouvy a smlouvy o dílo s přehledem základních bodů, které by měly být v těchto dokumentech obsaženy.

5/5 - (1 vote)
Sdílet článek