VZOR: Kupní smlouva na nemovitost – jaké jsou nejčastější chyby?

Sdílet článek

Rádi vám pomůžeme sestavit smlouvu o koupi nemovitosti. Je důležité, aby smlouva byla přesná a obsáhla všechny podrobnosti transakce. Doporučujeme do smlouvy zahrnout zahrnout následující body:

 1. Identifikace stran: Smlouva by měla jasně stanovit, kdo je prodávající a kdo je kupující.
 2. Identifikace nemovitosti: Smlouva by měla přesně specifikovat, o jakou nemovitost se jedná (například adresa, katastrální území, parcela).
 3. Cena a způsob platby: Smlouva by měla stanovit konečnou cenu nemovitosti a způsob, jakým bude zaplacena (například hotově, převodem na účet nebo splátkovým kalendářem).
 4. Podmínky prodeje: Měly by být stanoveny podmínky, za kterých bude nemovitost předána (například předání klíčů, převod vlastnického práva).
 5. Odpovědnost za vady: Smlouva by měla stanovit, kdo je odpovědný za vady nemovitosti (například prodávající nebo kupující).
 6. Doporučuji také zahrnout ustanovení o tom, že smlouva je vázána na právní úpravu České republiky a že v případě sporu bude použito české právo.

Je důležité, abyste si pečlivě přečetli celou smlouvu a zajistili, že je pro vás výhodná a že pochopíte všechny její body. Pokud nemáte jistotu, že smlouvu pochopíte, nebo pokud máte jakékoli pochybnosti, doporučuji kontaktovat právníka nebo realitního makléře.

Vzor kupní smlouvy na nemovitost

Smlouva o koupi nemovitosti

(Dále jen „Smlouva“)

Mezi ______________, IČO: ______________, se sídlem ______________ (dále jen „Prodávající“) a ______________, IČO: ______________, se sídlem ______________ (dále jen „Kupující“) je uzavřena tato Smlouva o následujícím:

 1. Předmět smlouvy

Prodávající prodává a Kupující kupuje nemovitost, která se nachází na adrese ______________, katastrální území ______________, parcela ______________ (dále jen „Nemovitost“). Nemovitost je vlastněna Prodávajícím a je v osobním vlastnictví Kupujícího.

 1. Cena a způsob platby

Cena Nemovitosti je stanovena ve výši ______________ Kč (slovy: ______________ korun českých). Kupující zaplatí celou cenu Nemovitosti ______________.

 1. Podmínky prodeje

(a) Předání Nemovitosti se uskuteční dne ______________.

(b) Prodávající předá Kupujícímu klíče od Nemovitosti a předá Kupujícímu všechny doklady týkající se Nemovitosti, které vlastní.

(c) Prodávající zaručuje, že Nemovitost je volná od jakýchkoli zástav nebo jiných práv třetích osob.

 1. Odpovědnost za vady

(a) Prodávající zaručuje, že Nemovitost je ve výborném stavu a že nejsou na ní žádné vady, které by mohly významně snížit její hodnotu nebo použitelnost.

(b) V případě, že se vady na Nemovitosti objeví po předání Nemovitosti Kupujícímu, je Prodávající povinen tyto vady odstranit na své náklady.

 1. Závěrečná ustanovení

(a) Tato Smlouva je vázána právními předpisy České republiky a v případě jakéhokoli sporu mezi stranami bude použito české právo.

(b) Tato Smlouva je sepsána v českém jazyce a je jediným platným dokumentem, který upravuje vztahy mezi stranami týkající se koupě Nemovitosti.

(c) Tato Smlouva má přednost před jakýmikoli ústními nebo písemnými dohodami mezi stranami týkajícími se koupě Nemovitosti.

(d) Tato Smlouva je platná a závazná pro obě strany od data jejího podpisu.

Podepsáno:


Prodávající Kupující

Závěr

V závěru bychom rádi zdůraznili, že podpis nájemní smlouvy je důležitou a závaznou záležitostí, a proto je nutné věnovat tomuto procesu dostatečnou pozornost. Je důležité si pečlivě přečíst celou smlouvu a zajistit si právní ochranu. V předchozím článku „Vzor nájemní smlouvy: Připravte se na uzavření nájmu“ jsme se věnovali podrobnějšímu rozboru toho, co by měla nájemní smlouva obsahovat a jaké jsou nejčastější chyby, kterým je třeba se vyhnout. Pro více informací o nájemní smlouvě doporučujeme tento článek přečíst.

5/5 - (1 vote)
Sdílet článek