Vzor nájemní smlouvy: Připravte se na uzavření nájmu

Sdílet článek

Ve smlouvě je důležité uvést všechny podstatné informace týkající se pronajímaného bytu a vztahu mezi nájemcem a pronajímatelem. Je také důležité dbát na to, aby smlouva byla v souladu s platnými zákony.

Je vhodné mít smlouvu vždy písemně, aby bylo jasně dokumentováno, co je dohodnuto mezi nájemcem a pronajímatelem. Je důležité si také uvědomit, že nájemní smlouva je právní dokument, který může mít vážné důsledky pro obě strany. Proto je dobré, aby si obě strany smlouvu pozorně přečetly a zvážily, zda jsou s ní plně seznámeny a souhlasí s jejími podmínkami.

Při uzavírání nájemní smlouvy je také důležité myslet na to, že nájemce je povinen hradit nájemné a služby (pokud jsou v smlouvě stanoveny) včas a v plné výši. Je dobré se domluvit na pravidelnosti a způsobu úhrady nájemného, aby nedocházelo ke komplikacím.

Dále je důležité zmínit povinnosti ohledně údržby a užívání bytu. Nájemce je povinen řádně užívat byt a zařízení v bytě a také je povinen je udržovat v dobrém stavu. Je také důležité zmínit povinnost nájemce respektovat soukromí ostatních osob v domě nebo v bytovém domě.

Naopak pronajímatel je povinen umožnit nájemci k užívání bytu a také je povinen řádně udržovat byt a zařízení v něm. Při vzniku jakýchkoliv reklamací ohledně bytu nebo zařízení v něm je pronajímatel povinen tyto reklamace řešit.

Ve smlouvě je také důležité stanovit podmínky pro ukončení nájmu. Nájem může být ukončen výpovědí ze strany nájemce nebo pronajímatele, přičemž lhůta pro výpověď je stanovena zákonem nebo dohodou mezi stranami. Je také důležité zmínit, že při ukončení nájmu je nájemce povinen vrátit byt ve stavu, v jakém jej převzal. To znamená, že nájemce je povinen opravit veškeré škody, které byt způsobil, a také je povinen udržovat byt v čistotě a pořádku.

Při uzavírání nájemní smlouvy je tedy důležité myslet na všechny tyto body a důkladně je projednat s protistranou. Může se hodit mít připravený vzor nájemní smlouvy, který lze upravit dle potřeb a požadavků obou stran. Je ale vždy doporučené vyhledat právníka nebo alespoň ověřit si platnost a správnost smlouvy u odborníka, abyste se vyhnuli možným problémům v budoucnu.

Ukázková nájemní smlouva k nájmu bytu:

I. Úvodní ustanovení

1.1 Tato nájemní smlouva (dále jen „smlouva“) je uzavírána dne [datum] mezi následujícími stranami:

[Jméno a adresa nájemce], zastoupeného [jméno zástupce], dále jen „nájemce“.
[Jméno a adresa pronajímatele], zastoupeného [jméno zástupce], dále jen „pronajímatel“.
1.2 Předmětem této smlouvy je pronájem bytu č. [číslo bytu] v [adresa bytu], dále jen „byt“, který se nachází v [název budovy/domu].

1.3 Délka nájmu je stanovena na dobu [počet měsíců/let], a to od [datum začátku nájmu] do [datum konce nájmu].

1.4 Výše nájemného je stanovena na částku [částka v Kč] za měsíc a bude hrazena nájemcem pronajímateli vždy do [datum splatnosti] v měsíčních intervalech předem.

1.5 Nájemce se zavazuje uhradit pronajímateli také služby spojené s užíváním bytu, a to ve výši [částka v Kč] za měsíc. Služby budou hrazeny nájemcem pronajímateli spolu s nájemným.

1.6 Pronajímatel poskytne nájemci k užívání byt včetně zařízení, které je v něm zabudováno (např. sporák, lednička, pračka atd.).

II. Povinnosti nájemce

2.1 Nájemce se zavazuje k řádnému a hospodárnému užívání bytu v souladu s jeho určením a s právními předpisy.

2.2 Nájemce je povinen hradit nájemné a služby včas a v plné výši, a to vždy do stanoveného data splatnosti.

2.3 Nájemce je povinen řádně udržovat byt a zařízení v něm, a to včetně úklidu a údržby. Nájemce je povinen také opravit veškeré škody, které byt způsobil nebo způsobí.

2.4 Nájemce je povinen respektovat soukromí ostatních osob v domě nebo v bytovém domě a také dodržovat veškeré obecně platné předpisy a pravidla chování.

III. Povinnosti pronajímatele

3.1 Pronajímatel se zavazuje umožnit nájemci k užívání bytu po dobu trvání této smlouvy.

3.2 Pronajímatel je povinen řádně udržovat byt a zařízení v něm a opravit veškeré závady, které by mohly ohrozit bezpečnost nebo pohodlí nájemce.

3.3 Pronajímatel je povinen řešit všechny reklamace nájemce ohledně bytu nebo zařízení v něm v co nejkratším možném termínu.

IV. Ukončení nájmu

4.1 Nájem může být ukončen výpovědí ze strany nájemce nebo pronajímatele. Lhůta pro výpověď je stanovena zákonem nebo dohodou mezi stranami.

4.2 Při ukončení nájmu je nájemce povinen vrátit byt ve stavu, v jakém jej převzal. Nájemce je povinen opravit veškeré škody, které byt způsobil, a také je povinen udržovat byt v čistotě a pořádku.

V. Závěrečná ustanovení

5.1 Tato smlouva je sepsána ve dvou stejnopisech, po jednom pro každou ze stran.

5.2 Tuto smlouvu obě strany pročetly a jsou s ní plně seznámeny a souhlasí s jejími podmínkami.

5.3 Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnou dohodou obou stran.

5.4 V případě, že by některá ze stran porušila své povinnosti vyplývající z této smlouvy, může druhá strana požadovat nápravu takového porušení. Pokud není porušení napraveno do 30 dnů od vzniku, může druhá strana smlouvu vypovědět.

5.5 V případě sporu mezi stranami bude tato smlouva vykládána a uplatňována v souladu s českými právními předpisy.

5.6 Tato smlouva nahrazuje všechny předchozí dohody mezi stranami týkající se předmětu nájmu.

V Praze dne [datum] [podpis nájemce] [podpis pronajímatele]

5/5 - (1 vote)
Sdílet článek