VZOR – Smlouva o dílo – jak na to?

Sdílet článek

Vzorová smlouva o dílo je dokument, který slouží jako předloha pro uzavření smlouvy o dílo mezi zadavatelem a řemeslníkem, dodavatelem nebo jiným plnitelem. Tato smlouva obsahuje podmínky, za kterých bude dílo provedeno, včetně specifikace díla, termínu dokončení, ceny a způsobu placení. Jejím cílem je zajistit, aby obě strany měly jasnou představu o tom, co je od nich očekáváno, a aby byly v případě sporu uplatněny práva a povinnosti obou stran. Vzorová smlouva o dílo je tedy důležitým nástrojem pro řešení sporů a zajištění spravedlivého vyrovnání mezi zadavatelem a plnitelem.

Vzor smlouvy o dílo

Smlouva o dílo

Mezi:

 • Zadavatelem (dále jen „Z“), zastoupeným panem/paní (jméno a příjmení), zde zvaným „zadavatel“,

a

 • Řemeslníkem (dále jen „P“), zastoupeným panem/paní (jméno a příjmení), zde zvaným „plnící“,

se uzavírá tato smlouva o dílo (dále jen „smlouva“) na následujících podmínkách:

 1. Předmět smlouvy

1.1 Předmětem této smlouvy je provedení díla: (specifikace díla).

1.2 Plnící se zavazuje k provedení díla v rozsahu, kvalitě a termínu stanoveném touto smlouvou.

 1. Termín dokončení díla

2.1 Dílo bude dokončeno do: (datum dokončení).

 1. Cena a způsob platby

3.1 Cena za provedení díla činí: (cena díla) Kč.

3.2 Zadavatel zaplatí plnícímu cenu za provedené dílo:

 • v plné výši předem (před zahájením prací), nebo
 • ve 2 splátkách (před zahájením prací a po dokončení díla), nebo
 • v hotovosti po dokončení díla.
 1. Záruka

4.1 Plnící poskytuje záruku na provedené dílo po dobu: (doba záruky) od data dokončení díla.

4.2 V případě reklamace se plnící zavazuje bezplatně opravit vady v rámci záruky.

 1. Práva a povinnosti zadavatele

5.1 Zadavatel se zavazuje zajistit potřebné podmínky pro provedení díla (např. přístup k místu prací, elektrický přívod atd.).

5.2 Zadavatel je povinen uhradit cenu za provedené dílo v dohodnuté výši a termínu.

 1. Práva a povinnosti plnícího

6.1 Plnící je povinen řádně a včas plnit předmět smlouvy a zajistit kvalitní provedení díla.

6.2 Plnící se zavazuje, že bude při práci dodržovat všechny předpisy a bezpečnostní opatření vyplývající z povahy a charakteru díla.

6.3 Plnící je povinen informovat zadavatele o vzniklých vadách a závadách na díle.

 1. Odpovědnost za škody

7.1 Plnící je odpovědný za škody způsobené při plnění díla, pokud neprokáže, že škody vznikly z jiných příčin než jeho chyby.

7.2 Zadavatel je odpovědný za škody způsobené plnícímu při plnění díla, pokud neprokáže, že škody vznikly z jiných příčin než jeho chyby.

 1. Porušení smlouvy

8.1 V případě porušení smlouvy ze strany jedné ze smluvních stran má druhá strana právo požadovat náhradu škody.

8.2 V případě, že se jedná o vážné porušení smlouvy ze strany jedné ze smluvních stran, má druhá strana právo od smlouvy odstoupit.

 1. Závěrečná ustanovení

9.1 Tato smlouva je sepsána ve 2 vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jedno.

9.2 Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnou formou se souhlasem obou smluvních stran.

 1. Sídlo a právní forma smluvních stran

10.1 Zadavatel:

 • sídlo: (adresa)
 • právní forma: (např. fyzická osoba, s.r.o., a.s.)

10.2 Plnící:

 • sídlo: (adresa)
 • právní forma: (např. fyzická osoba, s.r.o., a.s.)
 1. Datum a podpisy smluvních stran

Tuto smlouvu o dílo uzavírajjí obě smluvní strany dne: (datum uzavření smlouvy).

Zadavatel: _______________________________

Plnící: _________________________________

Na co si dát pozor?

Při uzavírání smlouvy o dílo je důležité si dát pozor na následující body:

 1. Specifikace díla: Je důležité, aby bylo dílo přesně definováno, aby nebylo později vzniku nedorozumění ohledně toho, co má být v rámci smlouvy provedeno.
 2. Termín dokončení: Je třeba stanovit konkrétní datum, do kdy má být dílo dokončeno.
 3. Cena a způsob platby: Je třeba dohodnout výši ceny za dílo a způsob jejího placení (např. v hotovosti, převodem na účet atd.).
 4. Záruka: Je vhodné dohodnout délku záruky na provedené dílo.
 5. Práva a povinnosti obou stran: Je důležité určit práva a povinnosti obou stran v rámci smlouvy.
 6. Odpovědnost za škody: Je třeba určit, kdo je zodpovědný za škody vzniklé při plnění smlouvy.
 7. Porušení smlouvy: Je vhodné stanovit důsledky porušení smlouvy ze strany jedné ze smluvních stran.
 8. Závěrečná ustanovení: Je třeba určit, zda lze smlouvu měnit a za jakých podmínek, a také určit místo a datum uzavření smlouvy.

Shrnutí:

V tomto článku jsme si představili, co je to vzorová smlouva o dílo a proč je důležité mít takovou smlouvu sepsanou. Je důležité mít přesně stanovené podmínky pro provedení díla, včetně termínu dokončení, ceny a způsobu platby. Vzorová smlouva o dílo je také nástrojem pro řešení sporů a zajištění spravedlivého vyrovnání mezi zadavatelem a plnitelem. Pokud hledáte další typy vzorových smluv, můžete se podívat na náš článek o vzorové nájemní smlouvě nebo vzorové kupní smlouvě na nemovitost.

5/5 - (1 vote)
Sdílet článek